4.    DODÁNÍ4.1  F. TRAZ předá nebo odešle plnění podle smlouvy  (dále jen: zboží) dopravcem kupujícímu bez zbytečného odkladu.

4.2  F. TRAZ současně se zbožím  předá kupujícímu  doklady k jeho převzetí a k užívání a to při jeho předání v místě tohoto dodání.

4.3  Nestanoví-li smlouva jinak, rozhoduje f. TRAZ, zda dodá zboží osobně nebo zda použije služeb dopravce. V závislosti na způsobu dodání ve smyslu předchozí věty nastávají účinky dodání předáním zboží f. TRAZ prvnímu dopravci, pokud současně bez zbytečného odkladu oznámí kupujícímu odeslání zboží a v oznámení blíže určí předmět dodávky, jinak účinky dodání nastávají předáním zboží  kupujícímu.  Okamžik dodání zboží ve smyslu tohoto ustanovení je rozhodným okamžikem pro přechod nebezpečí škody na kupujícího.

4.4  F. TRAZ  je oprávněna poskytnout plnění po částech.

4.5  F. TRAZ  se zprostí odpovědnosti za škodu v důsledku opožděného plnění tehdy, je-li prodlení způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost. Takovými okolnostmi jsou překážky, jež nastaly nezávisle na vůli f. TRAZ a jež jí brání ve splnění jejích povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by f. TRAZ  tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

4.6  F. TRAZ  se zprostí svého závazku, stane-li se plnění po uzavření smlouvy nemožným.

4.7  Způsob balení zboží určuje f. TRAZ, obal je nevratný.

 

<< Platební podmínky                                                                                            Výhrady vlastnictví >>

 

Kontakty

Jaroslav Trávníček - TRAZ

Zádveřice 229
763 12  Zádveřice - Raková

Česká republika - CZE


Tel:   +420 603 851 509

Mail:  j.t.traz@email.cz

  

Návštěvnost

TOPlist